CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Tổ chức-Hành chính

Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ

Phòng Điều dưỡng